Δεσμεύσεις και προτεραιότητες για τα νησιά μας!

 Η  επίλυση προβλημάτων υποδομών και  καθημερινότητας, η επανεκκίνηση  μεγάλων αναπτυξιακών έργων  και η εξωστρεφής ανάδειξη του τεράστιου αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου  των Επτανήσων  είναι  τα βασικά στοιχεία που τέθηκαν μετ’ επιτάσεως όλη την προεκλογική περίοδο στον επικεφαλής και τους υποψηφίους του συνδυασμού «Ιόνιος Συμμαχία» στην επαφή και επικοινωνία τους με τους πολίτες των νησιών μας.

Σε αντίθεση με τους υπολοίπους συνδυασμούς που είτε παρουσίασαν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες είτε έκαναν λόγο για οράματα, χωρίς όμως κανείς να αναφέρεται συγκεκριμένα στο τι προτίθεται να κάνει, ο συνδυασμός «Ιόνιος Συμμαχία» εξέθεσε όλο το προηγούμενο διάστημα στην κοινωνία το πρόγραμμά και τις δεσμεύσεις του για την επόμενη τετραετία. Ειδικότερα, δεσμεύεται για:

Εκτεταμένες και άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο σε όλα ανεξαιρέτως τα Ιόνια νησιά με παράλληλα έργα αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού προβλήματος, όπου αυτό υπάρχει.

-Άμεση ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών που βρίσκονται στα συρτάρια.

Επανεκκίνηση, προώθηση και εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής που σχετίζονται με την στήριξη του τουριστικού προϊόντος (λιμενικά έργα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, σύνδεση Λευκάδας με απέναντι ακτή, υδατοδρόμια, προώθηση επίλυσης υδρευτικού προβλήματος, έργα αποχέτευσης).

-Εκσυγχρονισμός στην τουριστική προβολή των νησιών μας. Ενιαία, άκρως καινοτόμα και οικονομική στρατηγική βασιζόμενη στο storytelling (εξιστόρηση ιστοριών), με ποιοτική και ποσοτική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων και εξειδίκευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Προστασία και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και προώθηση της μεταποίησης.

 -Διατήρηση, στήριξη και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού πλούτου και αποθέματος των νησιών της Περιφέρειάς μας. Έργα υποδομής και αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών χρηματοδοτήσεων για τον αθλητικό τομέα.

-Ειδικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την συνδεσιμότητα και την εξυπηρέτηση των κατοίκων των μικρών νησιών καθώς και ειδικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα πολιτικής προστασίας στα νησιά που τα τελευταία χρόνια έχουν δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες της Ιονίου Συμμαχίας για την επίτευξη του Οράματος μας, είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενδυνάμωση της Συνοχής των Νησιών της ΠΙΝ.
 2. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Εξωστρέφειας της Οικονομίας της Περιφέρειας.
 3. Αναβάθμιση των Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών
 4. Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, με έμφαση στην προστασία του περιβαλλοντικού μας πλούτου.
 5. Ενίσχυση των Βασικών Υποδομών Μεταφορών σε όλα τα νησιά.
 6. Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Διοίκησης / Υπηρεσιών της Περιφέρειας, με αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Συνεργασία με το προσωπικό της Περιφέρειας και επαναφορά των υπηρεσιών στην κανονικότητα.
 7. Αποτελεσματική και Αποδοτική Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Πόρων και Εργαλείων.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την προώθηση των ανωτέρω Στρατηγικών Προτεραιοτήτων, κρίσιμου χαρακτήρα Δράσεις αποτελούν:

 1. Η Ενίσχυση και Παγίωση της Συνεργασίας των Εκπροσώπων όλων των Τομέων της Οικονομικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας στα Νησιά της Π.Ι.Ν.
 2. Η Διασφάλιση της Διαφάνειας και της Αντικειμενικότητας στην κατανομή Χρηματικών Ενισχύσεων στις Επιχειρήσεις και στους Πολίτες.
 3. Η κατά προτεραιότητα Υλοποίηση κρίσιμων Έργων Υποδομής, που αφορούν σε: Λιμάνια, Μαρίνες, Οδικούς Άξονες, Περιφερειακούς Δακτυλίους, Ύδρευση, Αποχέτευση, Βιολογικούς Καθαρισμούς, Αποκατάσταση Χωματερών, Αντιπλημμυρική Προστασία.
 4. Η Αναβάθμιση, ο Εμπλουτισμός και η Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος, με αξιοποίηση των συνεργειών από όλα τα νησιά και έμφαση στην ανάπτυξη της Καινοτομίας.
 5. Η Υποστήριξη της ανάπτυξης των απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα.
 6. Η προστασία του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και η ενίσχυση και προώθηση των Βιολογικών Καλλιεργειών για παραδοσιακά, αλλά και νέα, προϊόντα υψηλής ποιότητας και αναγνωρισιμότητας.
 7. Η υποστήριξη της συνεχούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Αγροτών στις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, με την δημιουργία Κέντρου Αγροτικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των Νησιών.
 8. Η Στοχευμένη Υποστήριξη της Μεταποίησης.
 9. Η τόνωση της απασχόλησης, μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό.
 10. Υποστήριξη της ανάπτυξης και βελτίωσης της λειτουργίας των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ΠΙΝ και της συνεργασίας τους με τους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας, με στόχο την Αποτελεσματική Σύνδεση της Έρευνας με την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα.
 11. Η Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας σε όλες τις Κοινωνικές και Οικονομικές Δραστηριότητες, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την προστασία του Περιβάλλοντος.
 12. Η Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Υποστήριξη των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.
 13. Η Οριστική, αποτελεσματική και αποδοτική επίλυση του Ζητήματος της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε όλα τα Νησιά, με αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, τα οποία προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά της ΠΙΝ.
 14. Η Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για την Επαρκή Αντιμετώπιση των Αναγκών Ύδρευσης και Άρδευσης των Νησιών της ΠΙΝ.
 15. Η Προστασία και Αναβάθμιση των Ευαίσθητων Περιβαλλοντικά Περιοχών.
 16. Η καταγραφή και προστασία και ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της ΠΙΝ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

 Τα παραπάνω, αφορούν το σύνολο των Ιόνιων νησιών μας, ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες από τις βασικές μας προτεραιότητες ανά νησί. Ειδικότερα:

ΖΑΚΥΝΘΟΣ:

Ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών, ολοκλήρωση έργων που είναι σε εξέλιξη. Έργα υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οδοποιία:

-Κατασκευή νέας μόνιμης γέφυρας στον Άγιο Χαραλάμπη που θα εξυπηρετεί και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (αντί του ενός ρεύματος που εξυπηρετεί σήμερα η στρατιωτική γέφυρα).

-Η νέα γέφυρα αποτελεί μ έρος ενός ευρύτερου συγκοινωνιακού σχεδίου που θα εκπονηθεί και το οποίο θα περιλαμβάνει και την σύνδεση του κόμβου του Αγίου Χαραλάμπη με την Εθνική οδό Ζακύνθου – Κερίου μέσω των κατάλληλων επεμβάσεων και βελτιώσεων στην οδό Τεμπονέρα αλλά και αντίστοιχων παρεμβάσεων στις οδούς Νερούλη και Αρτέμιδος προκειμένου να γίνει σύνδεση με την 5η Επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Βολιμών και το δρόμο Αργάσι – Βασιλικό. Έτσι, πρακτικά θα γίνει μια περιμετρική οδός της πόλης της Ζακύνθου που θα διευκολύνει την κυκλοφορία μεταξύ της πόλης, του λιμένα και των κύριων οδών – αξόνων.

-Κατασκευή παράκαμψης του Αργασίου που παραμένει ως στόχος, για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του.

-Τοπικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του επαρχιακού και εθνικού δικτύου.

Αντιπλημμυρικά έργα:

-Συνέχιση των αντιπλημμυρικών έργων με καθαρισμούς των χειμάρρων και των υδατορεμμάτων του νησιού. Παράλληλα, εκπόνηση master plan που θα συστηματοποιεί αυτή την δουλειά, καθορίζοντας και ιεραρχώντας τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις. Ειδικότερα, πρόταση και διεκδίκηση έκδοσης ΦΕΚ για καθορισμό και οριοθέτηση των χειμάρρων του νησιού. Επίσης, μελέτη για την κατασκευή των αναγκαίων έργων προκειμένου να επιτευχθεί με αποτελεσματικό τρόπο η αντιπλημμυρική θωράκιση της Ζακύνθου.

Τουρισμός:

Αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών, πολιτισμικών και πολιτιστικών καταβολών και στοιχείων του νησιού.

-Διεκδικούμε την εφαρμογή του master plan του λιμένος με στόχο την κατασκευή μαρίνας και νέας προβλήτας για τα κρουαζιερόπλοια που θα δώσει ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη.

-Διεκδίκηση τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Στόχος είναι ένα οικολογικό πρότυπο ανάπτυξης που θα δώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά στην τουριστική αναβάθμιση του νησιού.

-Για το Ναυάγιο, θα πρέπει άμεσα να υπάρξει συνεργασία και συντήρηση, αξιοποίηση, ενέργειες και έργα για ασφαλή προσέγγισή του. Δεν νοείται να παραμείνει κλειστός ο χώρος.

-Ενετικό Κάστρο Ζακύνθου. Σηματοδότηση, ιδιαίτερη φροντίδα και συντήρηση.

ΛΕΥΚΑΔΑ:

-Ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών, ολοκλήρωση έργων που είναι σε εξέλιξη.

-Προτεραιότητα η δρομολόγηση κατασκευής της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας με την Ηπειρωτική χώρα. Είναι ανάγκη η ύπαρξη ενημέρωσης και διαλόγου όπως και απόφασης γι’ αυτό το μεγάλο έργο. Την όποια απόφαση δεν έλαβε μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή, και το αρμόδιο γραφείο καλύπτεται για την αδράνειά του, αναφέροντας ότι δεν έλαβε ποτέ αυτή την απόφαση από την Λευκάδα.

-Ολοκληρωμένη παρέμβαση συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.

-Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, δράσεις και έργα ανάπτυξης του τομέα της μεταποίησης και σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό στο ορεινό όγκο του νησιού.

-Η εγγύτητα του νησιού με την απέναντι ακτή αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Το Μεγανήσι, ο Κάλαμος και ο Καστός μπορούν και θα αποτελέσουν αναπτυξιακό δίκτυο μέσα από ειδικές παρεμβάσεις με σεβασμό στο περιβάλλον των νησιών. Μας βρίσκει σύμφωνους και θα αξιοποιήσουμε τα προγράμματα για να γίνει η μαρίνα σκαφών στο Βλυχό όπου ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρει θετική απόφαση.

-Η Λευκάδα δεν μπορεί να υστερεί ως προς τις θαλάσσιες υποδομές. Θα φέρουμε στο προσκήνιο ξανά το θέμα της προβλήτας για κρουαζιερόπλοια και θα διεκδικήσουμε την υλοποίησή της.

-Δέσμευσή μας η συνεργασία με την όποια δημοτική αρχή που με ώριμες μελέτες  θα ζητήσει από την Περιφέρεια αρμόδια συνδρομή για έργα υποδομής σχολικής στέγης, ύδρευσης και πολιτισμού, όπως είναι η κατασκευή του Θεάτρου.

ΚΕΡΚΥΡΑ:

Ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών:

Οδικό δίκτυο:

-Η μελέτη Τρία Γεφύρια-Βρυώνη-Ποντή.

-Βελτίωση οδού από έξοδο παράκαμψης Μπενιτσών-Μωραίτικα.

-Βελτίωση οδού από γέφυρα Γιατρών-Σκριπερό.

-Αναμόρφωση μελέτης παράκαμψης Σκριπερού.

-Κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Αρκαδάδων – Αγ. Γεωργίου με τις ανάλογες προσβάσεις.

-Παράκαμψη πόλης (συνεργασία με τον Δήμο για την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

-Παράκαμψη Αργυράδων.

-Παράκαμψη Κάβου.

-Παράκαμψη Ύψου.

-Αποτυπώσεις υπάρχουσες για τα οδικά τμήματα στις περιοχές:

Βρυώνη-Μπενίτσες

Σκριπερό-Τρουμπέτα

Παράκαμψη Χωρεπισκόπων.

 Συντήρηση-Βελτίωση οδικού δικτύου

-Εκτός από τις αναγκαίες συντηρήσεις των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, τις αποκαταστάσεις των υπαρχουσών και προκυπτόντων βλαβών και τις τοπικές βελτιώσεις, θα δοθεί ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στον ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ των οδών (διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών με ηλεκτροφωτισμό, ηλεκτροφωτισμός δικτύου με σύγχρονα μέσα εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, πληροφοριακές πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, καθαρισμοί χαντακιών, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων παρόδιων υλικών κ.α.). Ένα ΟΔΙΚΟ δίκτυο ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕΣ.

-Ανακατασκευή κυκλοφοριακών κόμβων μεγάλης κυκλοφορίας με κυκλικές νησίδες. (Τρία Γεφύρια, Ποντή, Τζάβρου, Μπίζι, Κοκκίνι, Λιβάδι Ρόπα).

-Σύσταση συνεργείου αποκατάστασης λακκουβών και διαγράμμισης οδοστρωμάτων (προτεραιότητα η επαρκής στελέχωσή του και η εξασφάλιση της δυνατότητας προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού). 

Πρωτογενής τομέας

Επαναφορά των διευθύνσεων Τουρισμού και Πρωτογενούς τομέα στην πρωτέρα λειτουργία τους και ενίσχυσή τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του πρωτογενούς τομέα (καταστροφική κοπή ελαιώνων, δακοκτονία κ.α.). Σήμερα, είναι διαθέσιμα 2.600.000 ευρώ για εγγειοβελτιωτικά έργα στο σύνολο της περιφέρειας και δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη οι μελέτες. Εμείς δεσμευόμαστε ότι από την επομένη ανάληψης των καθηκόντων μας, θα δώσουμε εναρκτήριο λάκτισμα για την δρομολόγηση και εκπόνηση αυτών των μελετών.

Ύδρευση-αποχέτευση

-Επανεκκίνηση, διεκδίκηση και προώθηση εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου των φραγμάτων. Χρηματοδότηση μελετών και έργων για την επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος.

Πολιτισμός-Αθλητισμός

Χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων υποδομής για την βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελούν μέγιστο για τις κοινωνίες μας έργο οι πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς. Αξιοποίηση όλων των μελετών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής επτανησιακής κουλτούρας.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:

-Άμεση προτεραιότητα είναι να δρομολογηθούν και να ολοκληρωθούν έργα σε εκκρεμότητα στην Παλική που οι πληγές από τους σεισμούς είναι ακόμη ανοιχτές.

-Ολοκλήρωση έργων που είναι σε εξέλιξη.

-Υιοθετούμε και θα διεκδικήσουμε σθεναρά την κεντρική δέσμευση για φορολογικά κίνητρα (απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ) στους πολίτες που θα προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των παραδοσιακών κτιρίων του νησιού.

-Ανάπτυξη κινήτρων για στήριξη, προβολή και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Ανάδειξη  των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού και σύνδεσή τους με τον τουριστικό τομέα.-

-Συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου.

– Σχολική στέγη: Θα εργαστούμε ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τις ΟΧΕ των νησιών.

-Αποκατάσταση μνημείων και κτιριακών υποδομών, συντήρηση και βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων.

-Η βελτίωση των υποδομών Υγείας και η προσπάθεια στην στήριξη του συγκεκριμένου τομέα και για την Ιθάκη και για άλλες περιοχές όπως το Ληξούρι, συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές μας.

-Ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας για Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Μετά τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ο ρόλος της Περιφέρειας είναι και συντονιστικός και πολυσχιδής και αναπτυξιακός. Κινούμενοι στους παραπάνω άξονες, με σχέδιο και εμπειρία και ανανέωση στο στελεχιακό δυναμικό μας, πιστεύουμε ότι την επόμενη τετραετία τα Επτάνησα με την «Ιόνιο Συμμαχία» θα επανέλθουν σε πορεία προόδου και ανάπτυξης.